Statut Stowarzyszenia Pomocowo-Rozwojowego Bory Tucholskie.

 I. Nazwa Stowarzyszenia


1.1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi:
Stowarzyszenie Pomocowo – Rozwojowe „Bory Tucholskie”

1.2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem w celach nie zarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dn. 24.04.2003 rok „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. nr 96 poz. 873/.

1.3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

1.4.Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1,5.Nazwa Stowarzyszenia i logo są prawnie zastrzeżone.

1.6.Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.


 II. Teren działania i siedziba Stowarzyszenia


2.1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

2.2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Osie pow. Świecie N/Wisłą.

2.3. Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.

2.4..Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych

organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2.5.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 


III. Cele Stowarzyszenia


1. Celami działania Stowarzyszenia są:

3.1.1. Propagowanie i krzewienie zdrowego stylu życia, wzbogacanie o wartości wynikające z bliskich kontaktów z przyrodą, naturą, kulturą i sztuką.

3.1.2. Popieranie i wspieranie wśród członków Stowarzyszenia i w społeczeństwie wszelkich dążeń do ograniczenia spożycia alkoholu, wyeliminowanie używania narkotyków, tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz innych niedozwolonych środków psychoaktywnych.

3.1.3. Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa w działaniach i programach na rzecz edukacji, profilaktyki i rozwiązywania problemów spowodowanych spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

3.1.4. Wspieranie ruchu trzeźwościowego, edukacji i profilaktyki uzależnień, rozwoju osobistego i zawodowego osób uzależnionych we współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, agencjami, jednostkami samorządu lokalnego i regionalnego, Wspólnotami Kościołów w kraju i za granicą.

3.1.5. Krzewienie trzeźwości i abstynencji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju osobistego i zawodowego osób uzależnionych oraz ich rodzin.

3.1.6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

3.1.7. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.

3.1.8. Działalności w zakresie nauki, edukacji, ekologii, oświaty i wychowania.

3.1.9. Promocja i organizacja wolontariatu.

3.1.10. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego i gospodarczego, ochrony środowiska, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur regionów, społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

3.1.11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt.3.1.1 – 3.1.10.


2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

3.2.1. Przygotowywanie i realizowanie programów i projektów.

3.2.2. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, praktyk staży zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych, profilaktycznych i kulturalnych.

3.2.3. Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową.

3.2.4. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

3.2.5. Działalność edukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną w zakresie uzależnień i świadczenie usług doradczych dla samorządów lokalnych i regionalnych, osób indywidualnych, rodzin i innych partnerów w kraju i za granicą.

3.2.6. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, analiz marketingowych i badań społecznych.

3.2.7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia.

3.2.8. Propagowanie sprawdzonych rozwiązań krajowych i międzynarodowych głównie z dziedziny profilaktyki uzależnień, rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego.

3.2.9. Wymianę doświadczeń między partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

3.2.10. Promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy.

3.2.11. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.

3.2.12. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

3.2.13. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

3.2.14. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

3.2.15. Współpracę ze Wspólnotami Kościołów.

3.2.16. Organizowanie, wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w obszarze turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz imprez o charakterze kulturalno-poznawczym.

3.2.17. Rozwijanie u członków Stowarzyszenia pożytecznych i dających satysfakcję zainteresowań oraz tworzenie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu i narkotyków poprzez grupy zainteresowań, imprezy o charakterze rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym i turystycznych. Uczestnictwo w obozach socjoterapeutycznych i terapeutycznych, organizowanie odczytów, spotkań i pogadanek.

3.2.18. Organizowanie środowisk Trzeźwościowych poprzez tworzenie Samopomocowych Klubów Trzeźwościowych wszędzie tam gdzie zaistnieją ku temu warunki na terenie działania Stowarzyszenia.

3.2.19. Udzielanie rodzinom z problemem uzależnienia pomocy psychospołecznej i prawnej.

3.2.20. Gromadzenie funduszy na realizację działań statutowych Stowarzyszenia.

3.2.21. Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.


 IV. Członkostwo w Stowarzyszeniu


4.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

4.2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4.3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

4.4. Nadanie członkostwa następuje w drodze uchwały.
a) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
b) W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

4.5. Członek zwyczajny ma prawo:
a) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
b) Zgłaszania wszelkich uwag i propozycji zarówno Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
c) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
d) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
e) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
f) Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
g) Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.
h) Uczestniczenia we wszystkich formach działalności.

4.6. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

4.7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
c) Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
d) Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

4.8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4.9. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4.10. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji, o której mowa w pkt. 4.8.

4.11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4.12. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4.13. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

4.14. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4.15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
c) Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub
nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
d) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4.16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 V. Władze Stowarzyszenia


5.1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
b) Zarząd Stowarzyszenia.
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

5.2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.

5.3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

5.4. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

5.5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

5.6. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5.7. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne.
b) Nadzwyczajne.

5.8. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5.9. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie na początku zebrania porządku obrad.

5.10. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

5.11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
(z zastrzeżeniem pkt. 5.3.).

5.12. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.13. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

5.14. Walne Zebranie Członków może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, a także w sprawach nie objętych programem Zgromadzenia.

5.15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
d) Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
e) Uchwalenie statutu i jego zmian.
f) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
g) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
i) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
j) Określanie wysokości składki członkowskiej.
k) Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
l) Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.16. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków.

5.17. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata, a w jego skład wchodzi od pięciu do piętnastu członków wybranych na Walnym Zebraniu: tj. Prezes i czterech Wiceprezesów w tym Prezesi Oddziałów.

5.18. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5.19. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.20. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

5.21. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.

5.22. Prezes Stowarzyszenia odpowiada za prawidłową działalność Oddziałów Stowarzyszenia.

5.23. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
b) Tworzenie i likwidacja oddziałów terenowych posiadających osobowość prawną i nie posiadających osobowości prawnej.
c) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
e) Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
f) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej.
g) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
h) Zwoływanie Walnego Zebrania.
i) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
j) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
k) Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
l) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
m) Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
n) Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
o) Podejmowanie decyzji w sprawie określenia, jakie rodzaje działalności są odpłatne, a jakie nieodpłatne.
p) Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
q) Przygotowanie propozycji programu działania Stowarzyszenia i przekładanie go Walnemu Zebraniu w cyklu lub okresach wyznaczonych uchwałą Walnego Zebrania.
r) Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
– zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia oraz
udzielanie im pełnomocnictw w zakresie czynności finansowo prawnych
– podejmowanie decyzji w sprawie organizowania szkoleń, konferencji itp.,
– podejmowanie decyzji o wszelkich formach działalności gospodarczej
Stowarzyszenia.

5.24. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

5.25. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.

5.26. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego
Komisji.

5.27. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

5.28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
f) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
g) Dokonywanie kontroli pracy Zarządu i przedkładanie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia .

5.29. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5.30. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5.31. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5.32. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

5.33. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

5.34. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 


VI. Źródła finansowania działalności Stowarzyszenia


6.1 Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie.
b) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
c) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
d) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
e) Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
f) Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

6.2 Składki członkowskie powinny być wpłacane za rok z góry do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

6.3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

6.4 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, za wyjątkiem spraw majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes działający samodzielnie. W sprawach majątkowych Prezes działa łącznie z jednym z Wiceprezesów. Zarząd, może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania  oświadczeń woli jednemu z Wiceprezesów, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu.

6.5 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości służy realizacji
celów statutowych.

VII. Oddziały Stowarzyszenia.


7.1 Terenem działalności Oddziału Stowarzyszenia jest obszar miasta, miasta i gminy oraz gminy lub też kilku gmin, gdy jest to uzasadnione warunkami regionalnymi, administracyjnym podziałem kraju.

7.2 Wniosek o utworzenie Oddziału musi zostać wyrażony w formie pisemnej, przez co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek winien pod rygorem nieważności zawierać:
a. Imiona i nazwiska wnioskodawców
b. Nr PESEL wnioskodawców
c. Protokół z zebrania, na którym wybrany jest Zarząd Oddziału

7.3 Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku o powołanie Oddziału podejmuje uchwałę o powołaniu lub odmowie powołania Oddziału.

7.4 Na odmowę powołania wnioskodawcom służy odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Decyzja podjęta uchwałą Walnego Zebrania jest ostateczna.

7.5 Postanowienia rozdziału III w punktach od 3.1.1 do 3.2.21 Statutu stosuje się odpowiednio w Oddziałach.
 

VIIa Władze Oddziału


7a.1 Władzami Oddziału są:

– Walne Zebranie Członków.

– Zarząd Oddziału.

– Komisja Rewizyjna.
7a.2 Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
 VIIb Walne Zebranie Członków


7b.1 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.

7b.2 Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7b.3 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.
b. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
c. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków.
d. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia
e. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków

7b.4 Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata, o terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

7b.5 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
a. na żądanie Zarządu.
b. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
c. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.
d. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia zrzeszonych w Oddziale.

7b.6 Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.

7b.7 W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia zrzeszeni w Oddziale.
b. z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie wspierający Stowarzyszenie zrzeszeni w Oddziale.

7b.8 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia jedną godzinę później po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

7b.9 Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7b.10 W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

7b.11 Walne Zebranie Członków może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, a także w sprawach nie objętych programem Zebrania

VIIc Zarząd Oddziału


7c.1 Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, tj. prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka

7c.2 Kadencja Zarządu Oddziału wynosi 4 lata.

7c.3 Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia
b. uchwalanie planów działalności Oddziału Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania
c. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
d. zwoływanie Walnych Zebrań członków
e. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Stowarzyszenia.

7c.4 Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa

7c.5 Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

7c.6 Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

VIId Komisja Rewizyjna Oddziału


7d.1 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

7d.2 Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

7d.3 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Oddziału
b. kontrola opłacania składek członkowskich
c. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi Oddziału
d. przedstawienie Zarządowi Oddziału wniosków w sprawie działalności Oddziałów.

7d.4 Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowanie są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

7d.5 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

7d.6 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7d.7 Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

7d.7Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

7d.8 Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 VIIe Postanowienia końcowe dotyczące funkcjonowania Oddziałów


7e.1 Członkowie Oddziału Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz decyzji podjętych na mocy uchwał Walnego Zebrania oraz Zarządu Stowarzyszenia.

7e.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań finansowych dla członków Oddziałów musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

7e.3 Zarząd Oddziału najpóźniej w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały o powołaniu zobowiązany jest zawiadomić organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę o powstaniu Oddziału terenowego.
Zawiadomienie winno zawierać:
a. skład Zarządu
b. adres siedziby
c. Statut Stowarzyszenia

7e.4 Przepis zawarty w ustępie 7e.3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian w składzie Zarządu Oddziału. Zmiany siedziby Oddziału i zmiany w postanowieniach Statutu Stowarzyszenia.

7e.5 Zarząd Oddziału w ciągu miesiąca od chwili powołania go, zobowiązany jest opracować regulamin działania i przedstawić go Zarządowi Stowarzyszenia do zatwierdzenia. Ten sam obowiązek należy spełnić w przypadku wprowadzenia zmian w tym regulaminie.

7e.6 W przypadku zorganizowania Walnego Zebrania delegatów Stowarzyszenia Zarząd Oddziału na miesiąc wcześniej ma obowiązek zorganizowania zebrania Oddziału Stowarzyszenia w celu wyłonienia delegatów. Odpis protokołu z zebrania należy przesłać do Zarządu Stowarzyszenia.

7e.7 Działania podejmowane przez Zarząd lub członków Oddziału w zakresie działalności statutowej w stosunku do osób trzecich wymagają zgody prezesa Stowarzyszenia lub innego członka Zarządu udzielonego pod rygorem nieważności na piśmie na mocy uchwały Zarządu.

7e.8 Oddziały raz w roku przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia powinny sporządzić sprawozdanie z działalności, które winno być zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

7e.9 Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do natychmiastowego odwołania Zarządu Oddziału w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia lub stwierdzenia działania na szkodę Stowarzyszenia. Działanie Oddziału zostaje wówczas zawieszone lub Zarząd Stowarzyszenia wyznacza tymczasowego zarządcę do chwili wyłonienia nowego Zarządu Oddziału. Odwołany Zarząd Oddziału ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania. Fakt odwołania się nie wstrzymuje decyzji o odwołaniu Zarządu Oddziału. W Oddziale, którego Zarząd został odwołany nie zwłocznie dokonuje kontroli Komisja Rewizyjna Oddziału, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia oraz trzech wiceprezesów Stowarzyszenia.

7e.10 Oddział Stowarzyszenia ulega likwidacji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja o likwidacji Oddziału powinna być przedstawiona na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, gdzie zostaje podjęta ostateczna decyzja.

7e.11 Po likwidacji Oddziału Zarząd Stowarzyszenia wyznacza jednego z członków Zarządu jako pełnomocnika w celu zamknięcia działalności Oddzi VIII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


8.1 Statut Stowarzyszenia może ulec zmianie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

8.2 Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

8.3 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

8.4 Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.